REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ INSTAFIX.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://instafix.pl/ (dalej: „Instafix”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Niniejszy Regulaminu określa ogólne warunki korzystania z Serwisu Internetowego INSTAFIX.PL.

Właścicielem Serwisu Instafix.pl jest Vivek Chaturvedi, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionTech Vivek Chaturvedi z siedzibą w Warszawie (adres siedziby miejsce wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nizinna 13/28, 04-386 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1132876623, REGON 381897851, adres e-mail: kontakt@instafix.pl, telefon kontaktowy: 791337607 (dalej jako Usługodawca).

1. O SERWISIE

1.1. Regulamin Serwisu jest udostępniany wszystkim Użytkownikom Serwisu, bezpłatnie zarówno przed zawarciem jakiejkolwiek umowy w Serwisie Internetowym jak i poza Serwisem, a także – na żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Niektóre dostarczane przez Instafix specjalne funkcjonalności, mogą być objęte warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu. W razie rozbieżności między iniejszym Regulaminem, a warunkami dotyczącymi takiej funkcjonalności specjalnej, pierwszeństwo mają warunki jej dotyczące. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie może korzystać z usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

1.2. Niniejszy Regulamin należy również traktować jako regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Dyrektywy o handlu elektronicznym.

1.3. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie:

a) rodzaje usług świadczonych drogę elektroniczną,

b) zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

c) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

d) zasady ochrony danych osobowych,

e) tryb postępowania reklamacyjnego.

1.4. Ponadto Regulamin określa także zasady realizacji przez Instafix odpłatnych usług świadczonych na odległość, których zamówienie jest możliwe za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego o nazwie INSTAFIX- https://instafix.pl/, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta.

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

a. BLOG – Usługa Elektroniczna, Serwis Elektroniczny, blog internetowy dostępny w Serwisie i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis;

b. DYREKTYWA O HANDLU ELEKTRONICZNYM – dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego,

c. USŁUGOBIORCA – podmiot, która zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą lub korzysta lub zamierza korzystać z usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego tj.

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą;

b) osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

d. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz za pośrednictwem którego Klient/ Usługobiorca może kontaktować się z Serwisem oraz złożyć zapytanie odnośnie warunków realizacji Usługi na odległość,

e. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 720, 2320),

f. KLIENT – Usługobiorca, Użytkownik Serwisu, który za pośrednictwem Serwisu złożył zapytanie odnośnie warunków realizacji Zamówienia odnośnie zawarcia Umowy odpłatnej zawieranej na odległość,

g. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści i kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o usługach i nowościach w Serwisie,

h. PRAWA AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz U. z 2020 r. poz. 288),

i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego,

j. RODO/ Ogólne rozporządzenie o ochronie danychRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

k. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, INSTAFIX.PL  strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem https://InstaFix.pl/,

l. SPECJALISTA – podmiot za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy odpłatne usługi na rzecz Klientów,

ł. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego,

m. USTAWA O ZMIANIE OBCIĄŻEŃ REGULACYJNYCH – Ustawa o zmianie ustawy  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r, poz. 1495) – ustawa zmieniająca sytuację niektórych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w kontekście sprzedaży konsumenckiej,

n. UMOWA – umowa, której przedmiotem jest wykonanie odpłatnej usługi przez Usługodawcę w oparciu o umowę o świadczenie usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny; usługa świadczona w oparciu o zawartą, poza Serwisem, pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą umowę (usługa świadczona na odległość),

o. USTAWA O OCHRONIE DANYCH – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku ( Dz. U. 2018 r., poz. 1000),

p. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2020 r., poz. 344),

r. USŁUGODAWCA – Vivek Chaturvedi prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SolutionTech Vivek Chaturvedi, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Nizinna 13/28, 04-386 Warszawa, NIP 1132876623, REGON 381897851, adres email: kontakt@InstaFix.pl, numer telefonu: 791337607,

s. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287),

t. ZAMÓWIENIE – decyzja Klienta odnośnie zamiaru zawarcia z Usługodawcą Umowy, której przedmiotem jest realizacja w szczególności, ale nie wyłącznie płatnych usług remontowych, konserwatorskich, usług dodatkowych; zapytanie odnośnie warunków Umowy może być skierowane przez Klienta: drogą telefoniczną (infolinia Usługodawcy), poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego, poprzez wysłanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem komunikatora Messenger, Whatsapp, lub poprzez wysłanie wiadomości drogą e-mail,

u. ZAMAWIAM I PŁACĘ – akceptacja przez Klienta warunków Umowy wskazująca, na jego świadomość odnośnie odpłatności za wykonanie usługi płatnej oraz warunków jej wykonania; może być złożona poprzez wysłanie informacji zwrotnej przez Klienta w formie SMS, w treści wiadomości przesłanej w komunikatorze Whatsapp, Messenger, wiadomości e-mail albo potwierdzona ustnie podczas rozmowy telefonicznej z Klientem.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INSTAFIX.PL

3.1. Serwis dostarcza bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie dostępu do funkcjonalności Serwisu tj. Formularza Kontaktowego, Newslettera i Bloga.

3.2. Każda z umów o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu.

3.3. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas nieoznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do INSTAFIX albo zaprzestania ich używania. Można też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się od korzystania z tych usług.

3.4. W ramach Serwisu nie umieszcza się informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, odnośnie usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy i stron trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnie ze stanem rzeczywistym.

4. DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Odnośnie tego, w jaki sposób Serwis używa danych Użytkowników, w jaki sposób je zabezpiecza, a także jakie prawa przysługują Usługobiorcom w związku z tym, można przeczytać w Polityce prywatności, która znajduje się tutaj.

4.2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4.3. Dane osobowe są przetwarzane przez Serwis Internetowy zgodnie z RODO, zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.4. Instafix oraz podmioty, którym Instafix powierza przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmują wszystkie niezbędne środki zabezpieczające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

5.1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Usługobiorcy  spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu serwisu;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

d) włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;

5.2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Usługobiorcy z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.
 

6. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE

6.1. Usługobiorca może korzystać z Serwisu Internetowego wyłącznie na warunkach wskazanych w Regulaminie.

6.2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a) Blog;

b) Newsletter;

c) Formularz kontaktowy.

6.3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Instafix.pl.

6.4. Usługodawca jest zobligowany do świadczenia usług elektronicznych bez wad.

7. BLOG

7.1. Usługa BLOG świadczona jest bezpłatnie przez INSTAFIX na rzecz Użytkowników Serwisu, którzy wchodzą na strony Serwisu, po przejściu do zakładki „Porady”.

7.2. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis, bez potrzeby podawania jakichkolwiek informacji, danych osobowych oraz wykonywania innych czynności.

7.3. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.

7.4. Usługobiorca ma możliwość zaprzestania korzystania z Bloga w dowolnym momencie i bez podania przyczyny poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
 

8. NEWSLETTER

8.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez INSTAFIX na rzecz   Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

8.2. Subskrypcję Newslettera można zamówić za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu Instafix.pl., podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail), i wybierając usługę Newslettera. Następnie uaktywnia się ikonę „___”.

8.3. Z chwilą aktywowania ikony „_Newsletter_”, pomiędzy INSTAFIX a Usługobiorcą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

8.4. Usługobiorca może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji, poprzez odpowiedni link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera na adres: kontakt@instafix.pl.

8.5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Instaix jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

9. FORMULARZ KONTAKTOWY

9.1. Usługobiorca za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego może kontaktować się Usługodawcą.

9.2. Usługobiorca za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego może złożyć zapytanie odnośnie warunków realizacji świadczonych przez Usługodawcę odpłatnych usług świadczonych na odległość. Szczegółowe opis usług znajduje się w zakładce „Usługi” Serwisu.

9.3. Złożenie przez Usługobiorcę zapytania odnośnie warunków realizacji Zamówienia wykonania usługi płatnej odbywa się za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i możliwe jest po:

a) przejściu do zakładki „Usługi” lub kliknięciu na przycisk „Kontakt” w Serwisie,

b) wypełnieniu Formularza kontaktowego oraz/lub,

c) kliknięciu przycisku „Połącz mnie”.

9.4. Procedura składania Zamówienia na realizację usługi płatnej przez Usługobiorcę odbywa się za pośrednictwem infolinii Serwisu, którego pracownicy przyjmują zgłoszenie Klienta lub w innej formie, za pośrednictwem SMS, e-mail lub poprzez komunikator Whatsapp lub Messenger.

9.5. Wypełnienie Formularza Kontaktowego nie stanowi zawarcia Umowy ani złożenia oferty z punktu widzenia przepisów Kodeksu Cywilnego.

10. USŁUGI PŁATNE

10.1 Serwis umożliwia Usługobiorcy wykonania przez Usługobiorcę usług płatnych poza Serwisem poprzez:

a) złożenie zapytania odnośnie warunków realizacji Umowy za pośrednictwem Formularza kontaktowego na zasadach określonych w pkt. 9 Regulaminu;

b) złożenie Zamówienia w formie telefonicznej, poprzez bezpośredni kontakt Klienta z infolinią Usługobiorcy w sytuacji, gdy Klient uprzednio za pośrednictwem Formularza Kontaktowego Serwisu wyraził zainteresowanie realizacją płatnej usługi na jego rzecz;

c) złożenie Zamówienia w formie telefonicznej, poprzez bezpośredni kontakt Klienta z infolinią Usługobiorcy w sytuacji, gdy Klient uprzednio za pośrednictwem Serwisu uzyskał dane kontaktowe do Usługodawcy.

d) złożenie Zamówienia w formie wiadomości tekstowej, wysłanej za pośrednictwem komunikatora Messenger, Whatsapp, w sytuacji, gdy Klient uprzednio za pośrednictwem Formularza Kontaktowego Serwisu wyraził zainteresowanie realizacją płatnej usługi na jego rzecz lub za pośrednictwem Serwisu skorzystał z komunikatora Messenger lub Whatsapp ;

e) złożenie Zamówienia w formie wiadomości tekstowej wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub wiadomości SMS w sytuacji, gdy Klient uprzednio za pośrednictwem Serwisu uzyskał dane kontaktowe do Usługodawcy.

10.2. Po otrzymaniu zapytania Klienta odnośnie warunków usługi płatnej, zgodnie z pkt. 10.1 lit. a  Regulaminu oraz złożenie Zamówienia zgodnie z pkt. 10.1. lit. b-e pracownik Usługodawcy kontaktuje się z Usługobiorcą, celem ustalenia zakresu usługi oraz wskazaniem ceny jej wykonania. Następnie do Klienta za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, Messenger lub poprzez SMS lub w wiadomości e-mail wysyłana jest informacja zawierająca ofertę Usługodawcy odnośnie ceny i terminu realizacji usługi płatnej.

10.3. Zawarcie Umowy z Klientem jest możliwe w następujących trybach:

a) ustnie, podczas rozmowy telefonicznej z Klientem; podczas, której Klient, po skontaktowaniu się z nim, na jego wyraźne życzenie, ustnie, akceptuje (“Zamawiam i płacę” ) miejsce, wycenę usługi płatnej, warunki jej realizacji, kwotę płatności oraz termin realizacji usługi płatnej,

b) w wiadomości tekstowej, po uprzednim wysłaniu do Klienta wiadomości z proponowaną ceną oraz terminem realizacji usługi, kiedy Klient wysyła wiadomość SMS, wiadomość e-mail lub wiadomość za pośrednictwem WhatsApp, Messengera lub innego komunikatora o treści „Zamawiam i płacę za usługę” lub inny komunikat na potwierdzenie przez Klienta akceptacji warunków płatnej usługi.

10.4. Usługodawca po zatwierdzeniu przez Klienta warunków realizacji zamówienia w sposób wskazany w pkt. 10.3. wysyła do niego wiadomość z potwierdzeniem zawarcia Umowy, link do Regulaminu Serwisu oraz link do płatności.

11. USŁUGI DODATKOWE

11.1 Klient po zawarciu Umowy, jeszcze przed realizacją zakupionej usługi płatnej może zamówić realizację dodatkowych usług płatnych, które mogą być wykonywane w tym samym czasie, co usługi objęte Umową. W takim przypadku Zamówienie na usługi dodatkowe będzie stanowić przedmiot odrębnej Umowy, która zostanie zawarta na zasadach określonych w pkt. 9 i 11 Regulaminu.

11.2     W przypadku, gdy w trakcie już wykonywanej Umowy w siedzibie Klienta lub w miejscu świadczenia usług płatnych powstanie potrzeba wykonania dodatkowych prac, Klient może złożyć nowe Zamówienie. Może to uczynić poprzez:

a) skorzystanie z Formularza Kontaktowego na stronie Serwisu, zgodnie z pk.t 10. 1 lit. a,b, Regulaminu,

b) poprzez wysłanie Zamówienia przez komunikator Messenger/ WhatsApp, zgodnie z pkt. 10.1.lit d Regulaminu,

c) przesłanie wiadomości e-mail, zgodnie z pkt. 10.1. lit. e Regulaminu,

d) zgłoszenia w formie telefonicznej pod numer telefonu infolinii Serwisu, zgodnie z pkt. 10.1. lit. c Regulaminu.

11.3. Usługodawca po otrzymaniu Zamówienia na dodatkowe usługi płatne przekazuje ich wycenę Klientowi. Umowa obejmująca dodatkowe prace jest zawarta w momencie akceptacji warunków płatności przez Klienta, złożonej za pośrednictwem infolinii , wiadomości SMS, wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger lub Whatsapp, wiadomości  o e-mail o treści „Zamawiam i płacę”. Następnie do Klienta zostaje wysłana informacja z potwierdzeniem warunków realizacji zlecenia usług dodatkowych, link do Regulaminu oraz płatności.

11.4.    Nie dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Usługobiorcą, a Klientem w przypadku, gdy złożenie Zamówienia na realizację płatnych usług dodatkowych odbywa się pomiędzy Klientem, a Specjalistą, bez udziału Usługobiorcy i bez potwierdzenia zawarcia Umowy między Usługobiorcą, a Klientem.

11.5.    W sytuacji wskazanej w pkt. 11.4 odpowiedzialność Usługobiorcy za realizację usług dodatkowych przez Specjalistę jest wyłączona.

11.6.    Usługobiorca na stronie Serwisu wskazuje średnie stawki za poszczególne usługi (wyjazd po zakup części, wycena, diagnostyka, transport, naprawa, instalacja lub konsultacje), jednak koszty tych usług mogą być zmienione z uwagi na warunki realizacji zlecenia, w związku z trudnością wykonania prac, lokalizacją realizacji usług, zakresem zlecenia albo w związku z indywidualną sytuacją Klienta. O fakcie tym Klient ten zostanie poinformowany podczas przyjmowania Zamówienia, przed zawarciem Umowy.

11.7.    Koszt każdej usługi jest każdorazowo akceptowany przez Klienta.

11.8.    W niektórych sytuacjach usługi płatne mogą być wykonywane za darmo lub w niższej cenie. Ustalenia w tym zakresie zostaną ustalone z Klientem indywidualnie i będą obowiązywać, o ile Klient wyrazi na nie zgodę.

11.9.    Usługodawca w niektórych przypadkach oferuje możliwość zakupu części i materiałów niezbędnych do realizacji usługi płatnej. Skorzystanie z tej opcji przez Klienta wymaga zgłoszenia na etapie składania Zamówienia. W sytuacji, gdy po przybyciu Specjalisty pojawi się potrzeba zakupu materiałów albo części, którymi Klient nie dysponuje w miejscu realizacji usługi płatnej Usługobiorca może wykonać usługę w oparciu o własne materiały lub części, jednak w takiej sytuacji cena za części lub materiały podwyższą cenę realizacji usługi. Wskazana sytuacja musi zostać zgłoszona Usługobiorcy w trybie wskazanym w Zamówieniu i wymaga potwierdzenia przez Klienta.

11.10.  Wysokość kosztów związanych z zakupem części materiałów przez Specjalistę będzie uzależniona od ich ceny oraz kosztów dojazdu do najbliższego sklepu, dostępności części itp.

12. OGÓLNE ZASADY ODNOŚNIE SPOSOBU WYKONYWANIA USŁUG PŁATNYCH

12.1 Usługobiorca przekazując Klientowi warunki realizacji zlecenia wskazuje termin ich wykonania oraz przewidywany czas ich realizacji. Jednak wskutek specyfiki świadczonych usług czas realizacji usługi płatnej, bez winy Usługobiorcy, może ulec zmianie, co wyłącza odpowiedzialność Usługobiorcy.

12.2.    Usługodawca świadczy usługi płatne w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

12.3.    Klient zawsze może zrezygnować z kontynuowania wykonywania usługi płatnej w ciągu pierwszych 60 minut od jej rozpoczęcia za cenę……….. zł plus koszt ewentualnych części i dojazdu Specjalisty.

12.4.    Rezygnacja Klienta z naprawy, po przybyciu Specjalisty, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty ceny za usługę płatną.

12.5.    Klient decydujący się na wizytę Specjalisty przyjmuje do wiadomość ryzyko odnośnie tego, że wykonanie usługi płatnej może nie być możliwe z przyczyn niezależnych od Specjalisty, o ile wcześniej Specjalista nie został przynajmniej wstępnie poinformowany o warunkach związanych z realizacją usługi m.in. w zakresie wysokości prac, dostępności technologii, niezbędnych materiałów, szacowanych koszty przewyższających oczekiwania Klienta, wymiarach i braku dostępu do miejsca świadczenia usług (brak uprawnień i kluczy do terenów zamkniętych, budynków, lokali, brak innych niezbędnych uprawnień i zezwoleń).

12.6.    Po zawarciu Umowy Specjalista przystępuje do realizacji zlecenia, które było przedmiotem Zamówienia. Klient ma możliwość wstrzymania pracy na każdym etapie realizacji usługi.

12.7.    Po wykonaniu usług płatnych Klientowi zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie przekazana na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu. Usługodawca wymaga podania numeru telefonu komórkowego w Formularzu kontaktowym oraz przy zamawianiu usług za pośrednictwem infolinii. Usługodawca nie oferuje możliwości dostarczenia faktury pocztą, na co klient wyraża zgodę.

13. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ZA USŁUGI PŁATNE

13.1. Klient dokonuje płatności z tytułu realizacji Umowy za usługi płatne przelewem, za pośrednictwem platformy Przelewy24, po wykonaniu Usługi, a po przesłaniu na wskazany przez niego numer telefonu linka do płatności

13.2.    Klient zobowiązany jest do dokonania płatności wynikającej z Umowy niezwłocznie po wizycie Specjalisty w celu wykonania Usługi, a jeśli zostało to uzgodnione i zaakceptowane przez Usługodawcę, w terminie 7 dni od daty wykonania usługi płatnej.

13.3.    Ceny podane na Stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT) i wyrażone są w złotych polskich, jednak są to oceny orientacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

13.4.    Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu zamówienia w momencie  wysłania do niego wiadomości SMS/e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej lub podczas korzystania z komunikatora Whatsapp i Messenger.

13.5.    Ceny podane na stronach Serwisie mogą ulec zmianie (np. akcja promocyjna). Warunki zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

14. KONTAKT Z INSTAFIX.PL

14.1. Główną formą bieżącej komunikacji na odległość z Serwisem jest

a) Whatsapp na numer: 791 337 607

b) Messenger

c) infolinia 791 337 607 (rozmowa telefoniczna i SMS)

d) poczta elektroniczna – wiadomość e-mail – kontakt@instafix.pl

15. REKLAMACJE DOTYCZĄCE INSTAFIX.PL

15.1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu i świadczone w ramach Serwisu usługi elektroniczne. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, co najmniej dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy usług.

15.2.    Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w związku z realizacją usług płatnych. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, co najmniej dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy usług płatnych.

15.3.    Reklamacja, o której mowa w pkt. 15.1 I 15.2 Regulaminu powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : vivek@instafix.pl lub adres do korespondencji Serwisu. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą z prośbą o jej uzupełnienie.

15.4.    Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Usługobiorca otrzyma odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Usługobiorcę wysłana, na trwałym nośniku lub w inny sposób, za zgodą Usługobiorcy, na adres, który został przez Usługobiorcę podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

16. GWARANCJA

16.1. Usługodawca udziela 14-dniowej gwarancji na świadczone usługi płatne z wyłączeniem usług w zakresie udrażniania rur, instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych, wodnych, aluminiowych, serwisu rur żeliwnych i stalowych, a także usług, podczas których wykryto błędy w instalacjach.

16.2.    Gwarancja nie obejmuje przypadków, w których pierwotny problem nasilił się lub wystąpiła inna przyczyna usterki, w tym w szczególności, jeśli chodzi o usterki powtarzające się lub inne usterki, które powróciły z winy Klienta, wskutek m.in. użytkowania sprzętu lub zainstalowanych elementów niezgodnie z zaleceniami producenta.

16.3.    Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają, gdy Klient dokona samodzielnie naprawy urządzenia objętego gwarancją.

16.4.    Naprawa gwarancyjna jest wykonywana tylko w tym samym miejscu, w którym została wykonana usługa będąca przedmiotem Umowy i tylko w takim samym zakresie jak usługa i obejmuje tylko niezbędne czynności i koszty. Zwiększenie zakresu usługi, inne miejsce awarii, zmiana charakteru usterki lub awaria wynikająca z winy Klienta nie są objęta gwarancją.

16.5.    Niezbędnym warunkiem uznania reklamacji z tytułu gwarancji jest wskazanie zgłaszanego problemu Specjaliście podczas kontroli na miejscu we wspólnie uzgodnionym terminie.

16.6.    Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące świadczonych usług płatnych można kierować na adres vivek@InstaFix.pl.

16.7.    Usługobiorca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 

17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

17.1.    Niniejszy rozdział Regulaminu dotyczy Klientów będących konsumentami z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w treści Ustawy o zmianie obciążeń regulacyjnych.

17.2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umów:

a) w których konsument wyraźnie zażądał, aby Usługodawca przyjechał do niego w celu wykonania pilnej naprawy lub konserwacji; jednakże, jeżeli Usługodawca dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, lub świadczy inne usługi prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w stosunku do dodatkowych produktów i usług;

b) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca na zlecenie Konsumenta wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany o jego uprawnieniach do odstąpienia, przed rozpoczęciem świadczenia usługi lub konserwacji.

17.3.    Z zastrzeżeniem pkt. 17.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt.17.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego wygaśnięciem.

17.4.    Ewentualne koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które jest obowiązany ponieść konsument dotyczą usługi, której świadczenie, na wyraźne żądanie konsumenta, już się rozpoczęło konsumentowi, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po złożeniu takiego żądania. W takiej sytuacji konsument zobowiązany jest zapłacić za dotychczas wykonane usługi do chwili odstąpienia od Umowy. Kwota opłaty naliczana jest proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi, biorąc pod uwagę cenę lub wynagrodzenie ustalone w Umowie.

17.5.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone np. w postaci elektronicznej drogą mailową na adres: vivek@InstaFix.pl.

17.6.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy.

17.7       Konsument, tutaj, może się zapoznać ze szczegółowymi zasadami odstąpienia od Umowy w zakresie sposobu i terminu jego wykonania, kosztach związanych z odstąpieniem od Umowy ponoszonych w przypadku odstąpienia od Umowy, w tym w zawieranej na odległość, obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania. Konsument może tutaj pobrać formularz odstąpienia.

17.8.    Serwis po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie przekaże mu informację o jej otrzymaniu; w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, potwierdzenie zostanie przekazane na trwałym nośniku lub za zgodą Konsumenta w inny sposób.

17.9.    Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o działalności gospodarczej.

18. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

18.1. Konsument w ramach pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może:

a) złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

b) złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);

c) wystąpić o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

18.2. Porady konsumentom udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

18.3.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

18.4.    W razie sporu Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (właściwe adresy: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).

18.5.    Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Serwisu, w zależności od woli konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592.

18.6.    Jeżeli konsument nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla konsumenta.

18.7.    Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

19.1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu w stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zmianie obciążeń regulacyjnych stosują się następujące postanowienia:

a) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi, z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Serwisu ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat,

b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie,

c) spory powstałe pomiędzy Serwisem, a Usługobiorcą, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu,

d) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Serwis ma uprawnienie do wiążącej Klienta interpretacji Regulaminu.

19.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

19.3.    Serwis wyłącza swoją odpowiedzialnością wobec Klientów będących przedsiębiorcami z tytułu rękojmi, o której mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli i w zakresie w jakim przepisy o rękojmi mogłyby znaleźć zastosowanie. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

19.4.    Serwis nie ponosi wobec Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i nie wypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 

20. PRAWA AUTORSKIE

20.1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

20.2.    Serwis należy stanowi Utwór, podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać w całości lub w części oprogramowania Serwisu, tworzyć oprogramowania kopiującego funkcjonalności Serwisu z wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

20.3.    Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie znaki towarowe oraz oznaczenia indywidualizujące składające się na treści prezentowane na stronach Serwisu Internetowego podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności przemysłowej.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

a) zawinionego naruszenia postanowień Regulaminu,

b) sposobu korzystania z Serwisu lub usług,

d) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Serwisie Internetowym, z zastrzeżeniem, że żadne z powyższych wyłączeń odpowiedzialności nie ograniczają zasady, iż Usługobiorcy będący konsumentami podlegają ochronie tych przepisów obowiązujących w państwie ich zwykłego miejsca pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

21.2. Umowy zawierane poprzez INTSAFIX.PL zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 

22. ZMIANA REGULAMINU

22.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

a) zmiany przepisów prawa;

b) dodania nowych Usług Elektronicznych,

c) zmiana funkcjonalności Serwisu pod kątem zamawiania usług płatnych,

d) w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

22.2.    Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

22.3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za Państwa uwagę! Jeśli wciąż mają Państwo jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt. Zapraszamy do współpracy,   Zespół InstaFix